Çevre Bilincimiz
  • Çevre ile ilgili tüm mevzuatları ve yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,
  • Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı,
  • Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini tespit ederek oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,
  • Çevresel kirlenmeyi önleyerek ve kontrol altında tutarak, teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve kirliliği kaynağında yok etmeyi,
  • Çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi Çevre Yönetim Sistemimiz konusunda bilgilendirerek çevre bilinçlerini artırmayı

"Çevre Bilinci" olarak benimser.

Bizim için tuzla, onlar için yaşam alanı...

Çamaltı Tuzlası, Gediz Deltası sulak alan ekosisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Alandaki tuz üretiminin devam etmesi sulak alanın ekolojik dengesi açısından önemli ve gereklidir. Şirketimiz, ‘koruma öncelikli kullanım’ ilkesini benimseyerek, alana ilişkin uluslararası ve ulusal yasalarla getirilen koruma kararlarına ve bunların gerekliliklerine uyulmasını öncelikli kılmıştır. Alanın doğal yapısına hiçbir zarar vermeden, aksine delta bütününün ekolojik dengesine yaptığı katkının arttırılarak, yüzyıllardır süregelen ekonomik değerinden yararlanılması amaçlanmaktadır.

Çamaltı Tuzlası içerdiği birbirinden farklı ama birbiriyle uyumlu değerleri ile ender ve kısıtlı kaynak niteliğindedir ve bu özelliği nedeniyle birden fazla yasal statüyü bünyesinde barındırmaktadır. İzmir Kuş Cenneti ile iç içe olan tuzla sahası, 17.05.1994 tarih ve 21937 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Uluslararası Ramsar Sözleşmesi)’ hükümlerine tabidir. Şirketimiz bu doğrultuda hazırlanan Gediz Deltası Sulak Alan Ekosistemi Yönetim Planı ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği hükümlerine uymayı taahhüt eder.

Çamaltı Tuzlası önemli bir sulak alandır.

Çamaltı Tuzlası, Gediz Deltası’nın sulak alan niteliğini tamamlayıcı biyolojik çeşitliliğe sahip bir ekosistemdir. Tuzcul bitkilerin hakim olduğu alanda 60 familya, 206 cinse ait 306 çeşit bitki türü ile Homa Dalyanı’nda 63 çeşit fitoplankton bulunmaktadır.

Yapılan gözlemlerde Gediz Deltası'nda 289 kuş türü tespit edilmiş olup bu türlerin 117’si deltada kuluçkaya yatmaktadır. Kuluçkaya yatan türlerden 37’sinin su kuşu olması deltanın önemini arttırmaktadır. Gediz Deltasında Avrupa’da nesli “Tehlike Altında” olan Tepeli Pelikan (Pelecanus crispus), Küçük Kerkenez (Falco naumanni) ve Küçük Karabatak (Phalacrrocorax pygmeus) üremektedir. Çamaltı Tuzlası'nı üreme alanı olarak seçen en önemli tür ise flamingodur (Phoenicopterus roseus).